ISMERD MEG ŐKET IS A KERESZTÉNY RANDIN!


ISMERJ MEG ÚJ EMBEREKET A KERESZTÉNY RANDIN!

ISMERD MEG ŐT IS A KERESZTÉNY RANDIN!

FLÖRTÖLJ TE IS A KERESZTÉNY RANDIN!


A Blasius Info - Gyakori Kérdések oldalának hirdetése. - fórum - történelem - képek - hírek - magyarországon - haza - politika - nemzeti - család - kultúra
KÉRDEZZ BÁTRAN, VÁLASZOLJ OKOSAN!
www.gyakorikerdesek.blasiusinfo.hu


ADJA FEL ÖN IS INGYENES HIRDETÉSÉT AZ APRÓ NET OLDALÁN!

Hirdetne valamit? Adja fel MOST apróhirdetését teljesen INGYENESEN az Apró Net oldalán!

Vissza az oldal tetejére. - hírek - képek - haza - kultúra - politika - magyarországon - történelem - család - fórum - nemzeti

FŐOLDAL / NEMZETI FÓRUM EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

I.
Általános rendelkezések
1./ A Nemzeti Fórum Egyesület / a továbbiakban: egyesület / alapító tagjai az alapszabályhoz csatolt alakuló gyűlés jegyzőkönyvében rögzített tagsággal és céllal öntevékeny alapokon szerveződő, önkormányzatisággal rendelkező, demokratikus társadalmi szervezetet hívnak életre: Nemzeti Fórum Egyesület elnevezéssel.
2./ Az alakuló gyűlés az egyesület alapszabályát 2004. november 15. napján hozta meg azzal, hogy utasítja az Alapszabály képviseletre jogosult személyt, az egyesületet regisztrálás végett jelentse be a Csongrád Megyei Bíróságnak.
3./ Az egyesület összejövetelei nyilvánosak, azon a tagok részt vehetnek. Szükség esetén, amennyiben ezt a közgyűlés 1/3 -a kéri, zártkörű összejövetelt tarthatnak.
4./ Az egyesület tagjai tudomásul veszik, miszerint tevékenységük nem ellenkezhet az Alkotmány rendelkezéseivel, sem az egyesülési törvény szabályaival. Az egyesülési jog gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt, nem járhat mások jogainak, szabadságának sérelmével.
5./ Az egyesület bírósági nyilvántartásba vételét követően jogi személy, ekként jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat.

II.
Az egyesület elnevezése és célja
1./ Az egyesület neve: Nemzeti Fórum Egyesület
2./ Székhelye: 6729. Szeged, Szigony u. 30.
3./ Az egyesület céljai:
A Nemzeti Fórum Egyesület célja a magyar nemzet és a magyar haza szolgálata. A Nemzeti Fórum Egyesület a nemzeti hagyományokat tisztelő, a keresztény kultúra szellemi és erkölcsi értékeit valló, patrióta egyesület. Tiszteli az elődök országalkotó képességét, a haza szabadságáért küzdők eszményeit és áldozatát, a nemzet javát szolgáló konzervatív és népi hagyományok mának is szóló üzeneteit.
Az egyesület céljainak megvalósulása érdekében konferenciákat, fórumokat rendezvényeket szervez, kiadványokat ismertető anyagokat készít és ad ki.

III.
Tagsági viszony: a tagok jogai és kötelességei
1./ Az egyesület tagja lehet minden magánszemély, állampolgárságra való tekintet nélkül. A tagfelvételről a közgyűlés dönt egyszerű szótöbbséggel. Az egyesülethez való tagfelvételi kérelem elbírálásához két egyesületi tag ajánlása szükséges.
2./ A tag évente egyszer az egyesület közgyűlési szerve által meghatározott összegű tagdíjat köteles fizetni. A tagdíj összege: havi 100 forint.
A tagdíj nem fizetése esetén a tagot csak a következményekre történő előzetes figyelmeztetés után lehet kizárni.
3./ Az egyesület tagja részt vehet az egyesület tevékenységében, választhat és választható az egyesület bármely tisztségére.
4./ Minden az egyesületet érintő kérdésben javaslatot tehet.
5./ A tag az egyesület bármely szervének határozatát jogosult a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadni.
6./ Ha a tagok legalább 1/3 része a cél és ok megjelölésével kéri az egyesület közgyűlésének összehívását, akkor az elnök a közgyűlést 10 napon belül köteles összehívni.
7./ Bármely tag jogosult az egyesület képviseletére jogosult személyhez az egyesületre vonatkozó kérdést intézni. Az illetékes nyomban, legkésőbb azonban 10 napon belül írásban köteles válaszolni.
8./ Az egyesület Alapszabályával ellentétes magatartásért a közgyűlés a tagot egyszerű szótöbbséggel kizárhatja.

IV.
Az egyesület szervezete és szervezeti rendje
1./ Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összessége és évente legalább 1 alkalommal kell összehívni. A közgyűlés ülésein az egyesület tagjai vehetnek részt. Össze kell hívni a közgyűlést akkor is, ha erre az egyesületet bírósági határozat kötelezi. A közgyűlést az alelnökök és a felügyelő biztos is összehívhatja. Az utóbbi csak a gazdálkodással kapcsolatos kérdésekben.
2./ Az egyesület választott szervei:
a./ Elnök
b./ Két alelnök
c./ Felügyelő Biztos
3./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
a./ Az Alapszabály megállapítása és módosítása.
b./ A költségvetés jóváhagyása, az év végi zárszámadás megállapítása, az elnök évi beszámolójának elfogadása
c./ Az egyesület megszűnésének, szétválásának, más társadalmi szervvel való egyesülésének kimondása.
d./ Az egyesület választott tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása
e./ Minden más kérdés, melyet a tagok a közgyűlés elé visznek.
A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazat egyenlőség esetén az elnök szava dönt.
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a tagok 50%-a + egy fő jelen van.
4./ A közgyűlés a döntés jogát minden kérdésben magához vonhatja.
5./ A közgyűlési ülésen jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető hitelesít és két tag ellenjegyez.
6./ Az elnököt a közgyűlés választja titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel.
7./ Az alelnököket a közgyűlés választja titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel.
8./ Az elnök irányítja az egyesület operatív munkáját, a közgyűlésnek beszámolni tartozik.
9./ Felajánlások elfogadásáról a közgyűlés dönt.
10./ Az elnök képviseli az egyesületet harmadik személyek, bíróságok és hatóságok előtt. Képviselet illeti meg az egyesület bankszámlája felett az alelnököket is.
11./ Az elnök megbízása alapján az egyesületet valamely alelnök is képviselheti.
12./ Az alelnökök feladata a szervezet építése, az egyesület kommunikációjának meghatározása és a szóvivői tevékenység végzése
13./ Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az elnök és valamelyik alelnök együttes aláírása szükséges.
14./ Az egyesület ellenőrző szerve a Felügyelő Biztos. Az elnök és az alelnökök e tisztségre nem jelölhetők. A Felügyelő Biztos folyamatosan ellenőrzi az egyesület gazdálkodását, az elnök munkáját. Pénzügyi kérdésekben jogosult a közgyűlést összehívni. Az év végi zárszámadásra nézve jelentést tesz a közgyűlésnek. Személyét a közgyűlés választja titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel.
15./ Az Elnök irányítja az egyesület életét. Az elnök kezeli - vagyoni felelősség mellett - az egyesület vagyonát. Könyvelési kötelezettsége az irányadó jogszabályok szerint alakul. Köteles tagnyilvántartást vezetni.
16./ A közgyűlés meghatározott feladatok elvégzésére ad hoc bizottságokat küldhet ki.
17./ Az elnök és az alelnökök csak a közgyűlés előzetes hozzájárulásával juthatnak anyagi támogatáshoz.

V.
Az egyesület vagyona és gazdálkodása
1./ Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíjon túlmenően, az egyesület tartozásaiért nem felelnek.
2./ Az egyesület az adott esetben gazdálkodási, vállalkozási tevékenységet végez céljai elérése végett.
3./ A tagdíj, egyéb bevételek, illetve ezek érdekében vásárolt dolgok egyesületi tulajdonba kerülnek.
4./ Az egyesület pénzeszközeinek kezelésére bankszámlaszerződést kell kötni.
5./ Pénz csak bankszámlán tartható, kivétel az azonnali kifizetésekhez szükséges pénzmennyiség, amely azonban nem lehet több 50.000-Ft.-nál.
6./ Az egyesület vagyona a tagdíjakból és adományokból képződik.

VI.
Az egyesület megszűnése
1./ Az egyesület megszűnik:
a./ A közgyűlés határozatával
b./ Feloszlatással.
c./ Egyesüléssel.
d./ Megszűnés megállapításával.

VII.
Záró rendelkezések
1./ A közgyűlés egyhangúlag kimondja az Egyesület megalakulását.
2./ Az Egyesület az alapszabályt a 2/2004/XI.15./ sz. határozattal egyhangúlag elfogadta.
Jelen alapszabály a 7/2004/11.30/ sz. határozattal módosításokat is egységes szerkezetben tartalmazza.

Kelt: Budapest, 2004-11-30

Balogh László Elnök


ISMERD MEG ŐT IS A KERESZTÉNY RANDIN!

A KERESZTÉNY RANDI AKKOR IS INGYENES, AMIKOR HASZNÁLOD!


A Blasius Info - Gyakori Kérdések oldalának hirdetése. - magyarországon - politika - képek - haza - hírek - történelem - család - kultúra - nemzeti - fórum
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK EGY HELYEN!
www.gyakorikerdesek.blasiusinfo.hu


ADJA FEL ÖN IS INGYENES HIRDETÉSÉT AZ APRÓ NET OLDALÁN!

Akár elad, akár vesz, az Apró Net oldalán jó helyen jár!

Vissza az oldal tetejére. - kultúra - haza - nemzeti - politika - hírek - történelem - család - képek - magyarországon - fórum

Hogyha Facebook borítóképet keres a Facebook profiljára akkor jó helyen jár. Itt számtalan borítóképet talál!

A LEGSZEBB BORÍTÓKÉPEK EGY HELYEN!
www.facebookboritokepek.blasiusinfo.hu


Fórum | Alapszabály | Tagjaink | Főoldal | Hírek


nemzeti - kultúra - fórum - politika - magyarországon - haza - történelem - család
CrossFire Europe Online
  nemzeti - kultúra - fórum - politika - magyarországon - haza - történelem - család
Hasznos linkek egy helyen. - Aki keres, az itt biztosan talál!
webmester: Varga Balázs Imre
www.blasiusinfo.hu